nikonisten black

Enligt Lukas

Skrivet av Johan Hagström 15.12.2017 | 0 Kommentarer

Alltid i mellanåt får Nikonisten hemlängtan.

Då hjälper det ofta att minnas saker från födelsebygden.       

  

MJH2

 (de Tre Vise Männen handgjorda av Bibban Sjöberg)

 

 

Julevangeliet enligt Lukas (övers. Bror Hagström)                                     
******************
He var he tiide tå Aagust va tseisar, så stsikka´an både, ät heila vääden sko manttaalsskrivas fö skatte.
Dehäär va väädens fösta manttaalsskriivning, å he hadd di tå Kvirinius va lanshöövding i Syrien.
Tå foor allihoopan, ein å var ti siin staan, fö ti leta se skriivas


Söis dsoor å Josef, å tå han höört ti Daavidas släkte så foor an fråån Nazaret i Galiléen åpp ti Daavidas staan, såm heiter Betlehem i Judéen
Tär sko an manttaalsskriiv se ilaag me bruude sin, Maria, såm va på tsåkken.

Tå di va täär i Betlehem så fik Maria värkka å byrja ställ ti båånfååase.
Å söis föödd on fösta bååne siin, en påjk Hon hadd teiji lindona messe, så nu linda on lillpåitsi å laa onå i en höij-itå i stalle, fö ti hadd intt fååi naa anna kvartteer

En beta tärifråån var nåågra fåårvaktar uut på en lindå å vakta fååra siin he sama natte.
Å mitt i allttihoopa stoo en Herrens Ängel mitt frammanfyri döm å Herrens härliheite strååla åkring döm, å ti vaaltt råsk rädd.
Men heti ängle saa: ” intt ska ni vara rädd, Sini ja haar hesås braa både åt eer, såm ska vara ti gläädje åt eer å åt alltt fålttsi

För i da ha en frälsar vaali föödd åt eer i Betlehem, å han är Messias, Herren
Å he ska vara märttsi åt eer: Ni ska hitt en nyyföödd´an båån, såm ligger åmlinda i itå i en stall
Å me sama såå di en stooran dråsa ååv ängla i en himlaköör såm priisa Gud å saa

Ääras ska Gud i höjde å friid på joole åt fålttsi såm an tykker åmm
Saan tå ängla hadd firi ifråån fåårvaktara åpp ti himmilen så saa di åt varaader: Vilå nu fara ti Betlehem å skåda va såm ha stseedd täär, å såm Herrens ängla ha sagt åt åss

Å ti laga se foortt ivääg å hitta Maria å Josef å bååne såm låå åmlinda i höij-itå
Å tå di hadd siitt alltt dehäär så biräätta di va såm ängla hadd sagt å döm åmm dehäär bååne
Å allihoop såm hööörtt e förondra se öve va fåårvaktara hadd biräätta åt döm

Men Maria dsöömt alltt i järtta siin å bigronda över allttihoop
Å fåårvaktara foor tibaaka ti fååra siin. Ti fröjda se å takka Gud för altt va di hadd fååi skåda å höör, presiis såm ängla hadd sagt åt döm

JH2 7850

Sockenkyrkan.

 

 

 

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar